sobota, 23 wrzesień 2023
 
 
Archiwum
POMOC DLA MIESZKA?CÓW GMINY IWANISKA

Dnia 19 marca 2018 r. zosta?a podpisana umowa pomi?dzy Gmin? Iwaniska a ?wi?tokrzyskim Zarz?dem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Spo?ecznej w Kielcach Oddzia? w Ostrowcu ?w. na realizacj? zadania publicznego pn. „Pozyskiwanie i dystrybucja oraz magazynowanie artyku?ów ?ywno?ciowych dla najubo?szych mieszka?ców Gminy Iwaniska”.

Z tej formy pomocy korzystaj? najbardziej potrzebuj?ce osoby, posiadaj?ce skierowania wystawione przez Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej. Zadanie realizowane jest w zakresie: pozyskiwanie i wydawanie ?ywno?ci w ramach Programu Operacyjnego Pomoc ?ywno?ciowa FEAD Podprogram 2017, magazynowanie ?ywno?ci, indywidualne wydawanie ?ywno?ci dla najbardziej potrzebuj?cych mieszka?ców gminy Iwaniska, prowadzenie ewidencji dystrybucji ?ywno?ci oraz wspó?praca z Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej.

Indywidualne wydawanie ?ywno?ci odbywa si? w magazynie Polskiego Komitetu Pomocy Spo?ecznej przy ul. Jana Samsonowicza 17a w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim.

- Ta pomoc pozwoli osobom ubogim na cz??ciowe odci??enie bud?etów, przeznaczenie, swoich i tak skromnych zasobów finansowych, na zakup innych niezb?dnych do ?ycia artyku?ów. Równocze?nie nast?pi poprawa poziomu ?ycia osób i rodzin o niskich dochodach – mówi Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska.

Gmina Iwaniska tak?e przeznaczy?a ?rodki finansowe na realizacj? w/w zadania w celu niesienia pomocy mieszka?com najbardziej potrzebuj?cym.

 
Ankieta preferencji przewozowych pasa?erów w województwie ?wi?tokrzyskim


Ankieta preferencji przewozowych pasa?erów w województwie ?wi?tokrzyskim

Wejd? w link i wype?nij w ankiet?

>>>
http://www.app2018.umws.pl/ankieta

 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 13