czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Archiwum
UCZNIOWIE ZE SZKO?Y W UJE?DZIE LAUREATAMI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD OLIMPUSEK


6. czerwca 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?o si? uroczyste wr?czenie nagród i dyplomów laureatom OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD: OLIMPUSEK Z J?ZYKA POLSKIEGO ORAZ OLIMPUSEK Z MATEMATYKI.

Zwyci?zcom i ich rodzicom w obecno?ci spo?eczno?ci szkolnej gratulacje z?o?yli i nagrody wr?czyli: wójt Gminy Iwaniska - Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska - Zofia Kowalska i dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie - Marcin Urba?ski.

Uczniowie bior?cy udzia? w konkursie rozwi?zywali test, w którym wykazali si? bardzo wysokim poziomem wiedzy i umiej?tno?ci. Znale?li si? bowiem w ?cis?ej czo?ówce laureatów.

Najwy?szym osi?gni?ciem by?o zaj?cie I miejsca przez Artura Pawlika ucznia klasy I w OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE  OLIMPUSEK Z MATEMATYKI. Ponadto w?ród laureatów znale?li si?: Kinga Rozmys?owska i Tomasz Szczepa?ski z klasy I, Emilia Rybak z klasy II oraz Patrycja S?owik i Miko?aj Madejski z klasy III.

Czytaj całość...
 
"ID? NA CA?Y ?WIAT" MISJONARZ W SZKOLE W UJE?DZIE

W ?rod? 5 czerwca 2019 roku spo?eczno?? Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie go?ci?a ksi?dza Grzegorza Kasprzyckiego – misjonarza pos?uguj?cego w Papui Nowej Gwinei.

Mottem przewodnim tej niecodziennej lekcji by?y s?owa Matki Teresy z Kalkuty: „Uczy? nas, Panie, godnymi s?u?enia naszym braciom, którzy na ca?ym ?wiecie ?yj? i umieraj? biedni i wyg?odniali”.

Na drodze twojej misyjnej pos?ugi chcemy ?yczy? ci szczególnej opieki Maryi, Matki Nieustaj?cej Pomocy, która zawsze odpowiada na pro?by .Niech z przebitego serca Jezusa sp?ywaj? na ciebie nieustannie promienie mi?osierdzia, a mi?o?? Bo?a utwierdza ci? w twoim powo?aniu, rozpocz?? dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski. W imieniu swoim, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców ?ycz? ci ksi??e Grzegorzu, by wzrok Pana spoczywa? na tobie dniem i noc?, a je?li dopuszcza Pan jakie? trudno?ci na ciebie, to wiedz, ?e po to, by pomno?y? twoje zas?ugi, doda? dyrektor.

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 13 - 22 z 22