sobota, 28 styczeń 2023
 
 
Archiwum
Kolejne nitki gazoci?gu w gminie Iwaniska
Po powsta?ej nitce gazowej, która liczy 6 km, gmina Iwaniska b?dzie posiada? kolejne. Obecnie trwaj? prace na ulicy Staszowskiej, gdzie nitka przebiega? b?dzie do dzia?ki, na której znajduje si?  myjnia samochodowa a w planach inwestycyjnych przygotowywany  jest projekt przeci?gni?cia nitki gazowej a? do miejscowo?ci Kamienna Góra. Przygotowane i wydane s? decyzj? na ulic? Rakowsk?, gdzie inwestycja ruszy niebawem. W nast?pnym roku kalendarzowym planowana jest gazyfikacja Myd?owa po nitce ci?gni?tej ze Strzy?owic a kolejna nitka ma powsta? z ulicy Klimontowskiej przez Haliszk? do Ujazdu.

Dzi?ki istniej?cej ju? sieci gazoci?gowej dost?p do gazu ziemnego maj? nie tylko osoby prywatne lecz równie? instytucje, przedsi?biorstwa i szko?y. Pod??czona zosta?a ?wi?tynia parafialna, gminne centrum biblioteki i kultury oraz  urz?d gminy.

„Wnioski o przy??czenie do sieci sk?adali mieszka?cy, dlatego wychodzimy im naprzeciw, buduj?c jej kolejne cz??ci” – mówi wójt Marek Staniek.

Mieszka?cy nie tylko szukaj? oszcz?dno?ci w kieszeni, lecz równie? czystego powietrza. Z tym drugim problem istnieje nie tylko w wielkich aglomeracjach jak Kraków czy Warszawa, lecz równie? w ?wi?tokrzyskim. Zdarza?o si? bowiem, ?e w okresie grzewczym normy jako?ci powietrza by?y przekroczone o blisko 500% równie? u nas w Województwie. Budowana sie? gazoci?gowa pozwoli zmniejszy? koszty zmiany ogrzewania na gazowe o zakup zbiornika na gaz p?ynny, a mieszka?cy którzy zdecyduj? si? na wymian? kot?a c.o. wspomog? walk? ze smogiem.

Czytaj całość...
 
W gminie Iwaniska rozpocz?to nowy rok szkolny

Uroczyst? Msz? ?wi?t? sprawowan? w ?wi?tyni parafialnej oraz okoliczno?ciowymi wyst?pieniami rozpocz?? si? rok szkolny 2018/2019. Uczniowie podejm? nauk? w o?miu klasach pi?ciu szkó? podstawowych po?o?onych na terenie gminy Iwaniska. Ostatni rok nauki rozpocz?li równie? uczniowie trzecich klas z publicznego gimnazjum im. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego w Iwaniskach.

W szkole podstawowej w Iwaniskach by? to wyj?tkowy pocz?tek roku szkolnego zwi?zany z po?egnaniem dotychczasowego dyrektora szko?y Wac?awa S?owika, który przez 16 lat pe?ni? funkcj? dyrektora najpierw Publicznej Szko?y podstawowej w Iwaniskach, pó?niej Zespo?u Szkó? Podstawowych z oddzia?em gimnazjalnym a nast?pnie w wyniku reformy edukacji w roku szkolnym 2017/2018 ponownie dyrektora placówki w Iwaniskach.

Czytaj całość...
 
Więcej...
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 13 - 15 z 15