czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Archiwum
Informacja dla rolników

Informacja o pomocy ze ?rodków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powód?, huragan, piorun, obsuni?cie si? ziemi lub lawin? w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz?t gospodarskich, poza odszkodowaniami z zak?adów ubezpiecze?, mog? ubiega? si? w ramach obowi?zuj?cych przepisów o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia?ach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie ?rodków trwa?ych zgodnie z  rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i sposobów realizacji niektórych zada? Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z pó?n.zm.).

Kredyt obrotowy mo?e zosta? przeznaczony na zakup rzeczowych ?rodków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materia?u siewnego, nawozów mineralnych, ?rodków ochrony ro?lin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza ?ywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowi?zany udokumentowa? 50% poniesionych wydatków

Kredyt na odtworzenie ?rodków trwa?ych (nKL/01) mo?e zosta? przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji u?ytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-sk?adowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli s?u??cych do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudow? lub wykonanie niezb?dnych remontów kapitalnych oraz remont lub zakup w miejsce zniszczonych: ci?gników, maszyn, urz?dze? rolniczych.

Powy?sze kredyty mog? zosta? udzielone na nak?ady poniesione po dniu wyst?pienia szkody.

Ponadto kredyty mog? zosta? udzielone w terminie do 12 miesi?cy od daty oszacowania szkód przez komisj? powo?an? przez wojewod?;

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie mo?e wynosi? wi?cej ni? stopa referencyjna WIBOR 3M powi?kszona o nie wi?cej ni? 2,5 punktu procentowego (obecnie nie wi?cej ni? 4,22%), przy czym oprocentowanie nale?ne bankowi jest p?acone przez kredytobiorc? w przypadku:

a)  kredytu na wznowienie produkcji rolnej – w wysoko?ci 0,5 oprocentowania nale?nego bankowi, jednak nie mniej ni? 1,5%, je?eli w dniu wyst?pienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wy??czeniem ??k i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierz?t gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej by?o ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ww. ryzyk (obecnie nie wi?cej ni? 2,11%)  (w przypadku braku ubezpieczenia o po?ow? zmniejszana jest dop?ata Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – obecnie nie wi?cej ni? 3,165 % (ARiMR),

b) kredytu na odtworzenie ?rodków trwa?ych - w wysoko?ci 0,67 oprocentowania p?aconego bankowi, jednak nie mniej ni? 3% (obecnie 3%), a gdy oprocentowanie dla banku  wynosi poni?ej 3% kredytobiorca p?aci odsetki w ca?o?ci.

       Podstawowym warunkiem ubiegania si? o ww. kredyty jest oszacowanie szkód przez komisj? powo?an? przez wojewod? w terminie do 2 miesi?cy od dnia zg?oszenia przez producenta rolnego wyst?pienia tych szkód.

Dop?aty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej s? stosowane:

– w ramach pomocy de minimis (tj. do wysoko?ci równowarto?ci 15 000 euro w ostatnich trzech latach i kumuluj? si? z inn? pomoc? de minimis udzielon? w tym okresie), je?eli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynosz? do 30% ?redniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat;

– poz formu?? de minimis,, je?eli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynosz? powy?ej 30% ?redniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat i kumuluj? si? z inn? pomoc? publiczn? udzielon? w zwi?zku z tymi szkodami.

Aktualnie prowadzone s? prace legislacyjne nad projektem rozporz?dzenia Rady Ministrów zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owego zakresu i sposobów realizacji niektórych zada? Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje si? obni?enie oprocentowania do 0,5 % w skali roku kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie ?rodków trwa?ych dla kredytobiorcy, który w dniu wyst?pienia szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wy??czeniem ??k i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierz?t gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolne.

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniós? szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym susz? na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników pomocy w op?aceniu bie??cych sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne oraz regulowaniu zaleg?o?ci z tego tytu?u w formie odroczenia terminu p?atno?ci sk?adek i roz?o?enia ich na dogodne raty, a tak?e umorzenie w ca?o?ci lub w cz??ci bie??cych sk?adek;

3) zastosowanie przez Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 pa?dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo?ciami rolnymi Skarbu Pa?stwa odroczenia i roz?o?enia na raty p?atno?ci z tytu?u umów sprzeda?y i dzier?awy nieruchomo?ci Zasobu W?asno?ci Rolnej Skarbu Pa?stwa oraz ulg w op?atach czynszu, a tak?e umorzenia raty p?atno?ci czynszu z tytu?u umów dzier?awy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powsta?y szkody;

4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w sp?acie zobowi?za? wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego, gminy oraz Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de mini mis.

 
Ostrze?enie
 
Więcej...
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 13 - 15 z 15