czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Archiwum
Koncert w szkole podstawowej


W Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odby? si? uroczysty koncert z okazji 100- lecia  Odzyskania Niepodleg?o?ci pod has?em – Milusi?scy-Niepodleg?ej Iwaniska 2018 przygotowany przez uczniów klas drugich i trzeciej pod kierunkiem wychowawców: Ma?gorzaty Banaczyk, Doroty Stasicy i Edyty Zapart. Koncert ten mia? przypomnie? trudne czasy zaborów i wzbudzi? w nas refleksj?. Pantomima ,,Bia?ego Or?a” wprowadzi?a zgromadzonych rodziców i spo?eczno?? szkoln? w atmosfer? wydarze? poprzedzaj?cych dat? 11 listopada 1918 roku. W skrócie, w przyst?pnej dla m?odszych dzieci formie, zobrazowano sytuacj? polityczn? kraju, jaka mia?a miejsce przed odzyskaniem niepodleg?o?ci. Jednak najwi?kszy nacisk  po?o?ono na od?piewanie pie?ni patriotycznych, które towarzyszy?y walcz?cym ?o?nierzom. Na zako?czenie uczniowie zaprezentowali polski taniec narodowy – Krakowiak.

 
300 tysi?cy z?otych dla gminy Iwaniska od Powiatu Opatowskiego
 

Trzysta tysi?cy z?otych dofinansowania przekaza? Powiat Opatowski gminie Iwaniska na rozbudow? placu targowego. - W ten sposób chcemy pomóc gminie w jej rozwoju – mówi Gustaw Sarama?ski, wicestarosta opatowski. – Cztery lata temu pó? miliona z?otych przekazali?my gminie Opatów na budow? nowego placu targowego przy ulicy Sempo?owskiej – wylicza wicestarosta. - To bardzo wa?na dla nas inwestycja – podkre?la Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. Z kolei Wies?awa S?owik powiedzia?a, ?e przekazanie pieni?dzy to decyzja Rady Powiatu Opatowskiego i zauwa?enie potrzeb lokalnej spo?eczno?ci.

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 13 - 20 z 20