czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Archiwum
POLSKA NIEZWYCI??ONA

                Dnia 28 wrze?nia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie odby?a si? wspania?a akademia patriotyczna z okazji obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.

            Po od?piewaniu hymnu pa?stwowego i wprowadzeniu pocztu flagowego, g?os zabra?a dyrektor szko?y – pani Gra?yna Krakowiak i powita?a licznie zebranych na tej uroczysto?ci go?ci: Wójta Gminy Iwaniska – pana Marka Sta?ka, Proboszcza Parafii WNMP w Myd?owie – ks. Tomasza Kwa?nika, Radnych Gminy Iwaniska – pana Wies?awa Kowalczyka i pana Cezarego Mi?kiewicza, Przewodnicz?c? Rady Rodziców – pani? Dorot? Mi?kiewicz, so?tysów so?ectwa Myd?ów, Przepiórów i Borków oraz Rodziców, Dziadków.

            Uczniowie zaprezentowali program artystyczny pt. „Pisk Bia?ego Or?a”. Trzyaktowa sztuka zosta?a wzbogacona pi?knymi pie?niami wykonanymi przez uczennice klasy IV przynale??ce do szkolnego zespo?u wokalno – tanecznego „Promyk,” prowadzonego przez pani? Miros?aw? Tutak. Pie?ni nada?y uroczysto?ci podnios?ego i wzruszaj?cego nastroju.

            Spotkanie sta?o si? wspania?? lekcj? historii, ukazuj?c? walk? Polaków
o niepodleg?o?? i odzyskanie po 123 latach upragnionej wolno?ci.

            Wyst?p uczniów dostarczy? zebranym wielu wzrusze?, uczyni? pi?tkowy dzie? prawdziw? i g??bok? refleksj? nad histori? i wspó?czesno?ci? naszej Ojczyzny, u?wiadomi? zebranym, czego oczekuje od nas dzi? nasza Ojczyzna.

            Uroczysto?? zosta?a przygotowana pod kierunkiem nauczycieli: pani Barbary Herezy, pani Miros?awy Tutak i pani Marioli Bednarskiej – Pasieka.  

Czytaj całość...
 
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach zaprasza 3-latków (urodzonych w 2015 roku)
W ramach kampanii Instytutu Ksi??ki „Ma?a ksi??ka – wielki cz?owiek” oko?o 100 tysi?cy wyj?tkowych Wyprawek Czytelniczych trafi do trzylatków, w tym trzylatków z gminy Iwaniska.
    Ka?dy trzylatek, który przyjdzie do Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach (ul. Rynek 1) b?d? do Filii w Przepiórowie, otrzyma w prezencie Wyprawk? Czytelnicz?, a w niej: ksi??k? „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kart? Ma?ego Czytelnika. Za ka?d? wizyt? w bibliotece, zako?czon? wypo?yczeniem minimum jednej ksi??ki z ksi?gozbioru dzieci?cego, Ma?y Czytelnik otrzyma naklejk?, a po zebraniu dziesi?ciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzaj?cym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajd? co? dla siebie tak?e rodzice. „Ksi??k? po??czeni, czyli o roli czytania w ?yciu dziecka” to broszura informacyjna, przypominaj?ca o korzy?ciach wynikaj?cych z czytania dzieciom oraz podpowiadaj?ca, sk?d czerpa? nowe inspiracje czytelnicze.
    Dzi?ki akcji dziecko pozna wa?ne miejsce na czytelniczej mapie dzieci?stwa (bibliotek?) i zostanie pe?noprawnym uczestnikiem ?ycia kulturalnego.
    Zapraszamy do ?ledzenia stron: www.gcbikiwaniska.pl, naszego fanepage https://www.facebook.com/gcbikiwaniska/ oraz www.wielki-czlowiek.pl

 
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 13 - 14 z 14